Kalitas, Traitor of Ghet / Kalitas, traitre des Ghet
Kalitas, Traitor of Ghet - Oath of the Gatewatch
2016