Nicol Bolas, the Ravager / Nicol Bolas, le dévastateur
Nicol Bolas, the Ravager - Secret Lair
2023
Nicol Bolas, the Ravager - Judge Gift Promos
2021
Nicol Bolas, the Ravager - Magic 2019
2018