Syr Konrad, the Grim / Syr Konrad, le Sinistre
Syr Konrad, the Grim - Misc. Promos
2023
Syr Konrad, the Grim - Jumpstart 2022
2022
Syr Konrad, the Grim - Zendikar Rising Commander Decks
2020
Syr Konrad, the Grim - Throne of Eldraine
2019