Mikaeus, the Unhallowed / Mikaeus, le maudit
Mikaeus, the Unhallowed - The List
2021
Mikaeus, the Unhallowed - Ultimate Masters
2018
Mikaeus, the Unhallowed - Dark Ascension
2012