Hammer of Bogardan / Marteau du Bogardān
Hammer of Bogardan - Premium Deck Series: Fire and Lightning
2010
Hammer of Bogardan - 8th Edition
2003
Hammer of Bogardan - Judge Gift Promos
2001
Hammer of Bogardan - 6th Edition
1999
Hammer of Bogardan - Mirage
1996